Credit: Kiyoshi Nagai
Credit: Chuangye Yan & Yigong Shi/AAAS/Science
Click For:2nd Splicing Step
Click For:1st Splicing Step
Click To:Restart